Akodo Hakenka

Former child bully, now Daimyo of Ichemi Castle

Description:
Bio:

Akodo Hakenka

Topaz Magistrates pariahic pariahic