Akodo Kisho

Lion bushi

Description:

Akodo Kisho

Topaz Magistrates pariahic Drothos