Bayushi Atsuki

Scorpion Clan Daimyo During Reign of Hantei VI

Description:
Bio:

Bayushi Atsuki was the head of the Scorpion Clan during the reign of Hantei VI. He was one of the main conspirators in the Gozoku. One of his plans to further cement the Gozoku’s hold over the Hantei was convince him to take a Scorpion misress (Bayushi Miwako).

Bayushi Atsuki

Topaz Magistrates pariahic activeevolution