Doji Aiko

Crane Artisan

Description:
Bio:

Older sister of Kakita Nori and wife of Doji Yujiro.

Doji Aiko

Topaz Magistrates pariahic pariahic