Doji Shizue

Crane Courtier, Sister of Crane Clan Daimyo

Description:
Bio:

Doji Shizue

Topaz Magistrates pariahic activeevolution