Kitsu Suki

Lion Sodan Senzo

Description:

Twin Sister to Asahina Konomi

Bio:

Kitsu Suki

Topaz Magistrates pariahic pariahic