Soshi Seiryoku

Head of Soshi Scorpion Family in Ryoko Owari

Description:
Bio:

Soshi Seiryoku

Topaz Magistrates pariahic activeevolution